هزینه ارسال کالا (هوایی) در وب سایت yekyek8 به صورت زیر می باشد:

۱- هزینه ارسال کالا برای پوشاک به ازای هر کیلو 3/0۰۰/۰۰۰ ریال

۲- هر جفت کفش 3/0۰۰/۰۰۰ ریال